…om nooit te vergeten…

Onze missie

De stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam wil de herinnering levend houden aan de zeven Joodse mensen – drie echtparen en een baby ─ die tijdens de Tweede Wereldoorlog een veilige haven vonden op de orgelzolders van de Breepleinkerk in Rotterdam, en aan de families die hen met groot gevaar voor eigen leven jarenlang hielpen en verzorgden.

De stichting wil dat doen door in de Breepleinkerk een educatief centrum en een expositieruimte op professionele wijze te exploiteren.
Daardoor, zo hoopt de stichting, zullen de heldendaden en de betoonde moed van lang geleden nu jong en oud inspireren tot gedrag dat de democratische vrijheid in Nederland en daarbuiten veilig stelt.

Bestuur

Eric Matser, voorzitter
Jaap Brederveld, secretaris
Kees Berkman, penningmeester

Vrijwilligers

Het bestuur van de stichting wordt deskundig ondersteund door de volgende vrijwilligers:
Jan van Arkel, rondleider
Maarten van den Bos, webmaster
Karel Fibbe, architect, ontwerper verbouwingsplannen Orgelzolders
Petra Griese, gids
Henk den Haan, gids
Netti Halter, rondleider
Punnika Kharas, vertaler Engels
Paul Letterie, rondleider
Anja Matser, auteur, gids, geeft lezingen over de Orgelzolders
Eef Mientjes, rondleider
Cornelis van der Pligt, gastheer
Adri Roos, rondleider
Christina Siever, vertaler Duits
Arie van der Spelt, rondleider
Marijke Springeling, gids/rondleider
Jan Vermeulen, gids
Els van der Wal, redacteur/coördinator a.i.

Statuten

De stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam, hierna te noemen: SOR, is opgericht op 17 februari 2016. De doelstelling van de SOR is statutair vastgelegd. De SOR heeft een ANBI erkenning waardoor giften en legaten voor aftrek van inkomstenbelasting in aanmerking komen.

Doelstelling:
1. Het in stand houden van een expositieruimte en een educatief centrum in het kerkgebouw de Breepleinkerk te Rotterdam, die de herinnering levend houden aan het verblijf van drie Joodse families op de orgelzolders van dit kerkgebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog en het verkrijgen, verzamelen en permanent exposeren van voorwerpen e.d, die deze functie kunnen versterken.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen zoals:
– het heffen van entreegelden; – het werven van fondsen;
– het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten;
– alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
– het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat de stichting nuttig kan zijn.

3. De stichting beoogt niet het behalen van winst

4. De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben

Bestuur:
1. Het bestuur van de SOR is belast met het besturen van de stichting.

2. Er zijn ten minste drie bestuurders; voor het overige stelt het bestuur het aantal bestuurders vast; zo mogelijk op een oneven getal. Het bestuur van de SOR wordt gevormd door:
– E.G. Matser – voorzitter / bestuurder
– J. Brederveld – secretaris
– C.P. Berkman – penningmeester
De bestuurders van de SOR ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig. De SOR heeft geen personeel in dienst.

Financieel:
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
– wat wordt verkregen krachtens erfstelling, legaat of schenking;
– bijdragen in geld, van welke aard ook;
– subsidies, renten en andere baten.

Donaties, ANBI en Culturele ANBI-status

Wilt u de Orgelzolders financieel steunen? Dan kunt u het bedrag overmaken naar de rekening van Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam, Triodosbank, IBAN NL49 TRIO 0390 5138 81, onder vermelding van ‘donatie’.

De Belastingdienst heeft onze stichting op 17 februari 2016 de ANBI-status en de status van culturele ANBI toegewezen. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, en vanwege de culturele ANBI zelfs extra aftrekbaar. Daarnaast is het mogelijk een periodieke gift te doen voor minimaal vijf jaar. Dit dient u te laten vastleggen bij een notaris of in een overeenkomst tussen u en onze stichting. Daarvoor geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst en op ANBI.nl.

Bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam is onze stichting geregistreerd onder de naam Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam.  

RSIN (fiscaal nummer) 8560.81.036
KvK Rotterdam 65362624

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017 en 2018
Jaarrekening 2019

Huisstijl en logo zijn mogelijk gemaakt door Identity Design Rotterdam

De folder is mogelijk gemaakt door Projectburo Scheffers Rotterdam

Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam werkt samen met:
Feyenoord BVO
Gilde Rotterdam
Joods Erfgoed Rotterdam
Leeszaal Vreewijk
Loods 24
Miniworld Rotterdam
M
useum 40-45
Stadsarchief Rotterdam