…om nooit te vergeten…

Onze missie

De stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam wil de herinnering levend houden aan de zeven Joodse mensen – drie echtparen en een baby ─ die tijdens de Tweede Wereldoorlog een veilige haven vonden op de orgelzolders van de Breepleinkerk in Rotterdam, en aan de families die hen met groot gevaar voor eigen leven jarenlang hielpen en verzorgden.

De stichting wil dat doen door in de Breepleinkerk een educatief centrum en een expositieruimte op professionele wijze te exploiteren.
Daardoor, zo hoopt de stichting, zullen de heldendaden en de betoonde moed van lang geleden nu jong en oud inspireren tot gedrag dat de democratische vrijheid in Nederland en daarbuiten veilig stelt.

Bestuur

 • Eric Matser, voorzitter
 • Gürkan Çelik, vice-voorzitter
 • Jaap Brederveld, secretaris
 • Kees Berkman, penningmeester
 • Punnika Kharas, bestuurslid

Vrijwilligers

 • Het bestuur van de stichting wordt deskundig ondersteund door de volgende vrijwilligers:
 • Jan van Arkel, rondleider
 • Karel Fibbe, architect, ontwerper verbouwingsplannen Orgelzolders
 • Iris Goud, gids
 • Henk den Haan, gids
 • Punnika Kharas, vertaler Engels
 • Anja Matser, auteur, gids, geeft lezingen over de Orgelzolders
 • Cornelis van der Pligt, gastheer
 • Cindy Polet, gids
 • Cia de Putter, gids
 • Adri Roos, rondleider
 • Christina Siever, vertaler Duits
 • Gerrit-Jan Schiereck, gids
 • Arie van der Spelt, rondleider
 • Els van der Wal, redacteur/coördinator a.i.

Statuten

De stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam, hierna te noemen: SOR, is opgericht op 17 februari 2016. De doelstelling van de SOR is statutair vastgelegd. De SOR heeft een ANBI erkenning waardoor giften en legaten voor aftrek van inkomstenbelasting in aanmerking komen.

Doelstelling:
1. Het in stand houden van een expositieruimte en een educatief centrum in het kerkgebouw de Breepleinkerk te Rotterdam, die de herinnering levend houden aan het verblijf van drie Joodse families op de orgelzolders van dit kerkgebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog en het verkrijgen, verzamelen en permanent exposeren van voorwerpen e.d, die deze functie kunnen versterken.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen zoals:
– het heffen van entreegelden; – het werven van fondsen;
– het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten;
– alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
– het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat de stichting nuttig kan zijn.

3. De stichting beoogt niet het behalen van winst

4. De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben

Bestuur:
1. Het bestuur van de SOR is belast met het besturen van de stichting.
2. Er zijn ten minste drie bestuurders; voor het overige stelt het bestuur het aantal bestuurders vast; zo mogelijk op een oneven getal.

De bestuurders van de SOR ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig. De SOR heeft geen personeel in dienst.

Financieel:
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
– wat wordt verkregen krachtens erfstelling, legaat of schenking;
– bijdragen in geld, van welke aard ook;
– subsidies, renten en andere baten.

Donaties, ANBI en Culturele ANBI-status

Bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam is onze stichting geregistreerd onder de naam Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam.  

RSIN (fiscaal nummer) 8560.81.036
KvK Rotterdam 65362624

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017 en 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020 en 2021

Huisstijl en logo zijn mogelijk gemaakt door Identity Design Rotterdam

Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam werkt samen met:
Feyenoord BVO
Gilde Rotterdam
Joods Erfgoed Rotterdam
Leeszaal Vreewijk
Loods 24
Miniworld Rotterdam
M
useum 40-45
Stadsarchief Rotterdam