Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kom kijken op de zolders:

Rondleiding voor scholen en particulieren.

Statuten en ANBI Stichting Orgelzolders Rotterdam

ANBI en Culturele ANBI-status

Onze stichting heeft met ingang van 17 februari 2016 van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Tevens hebben wij ook de status van culturele ANBI toegewezen gekregen. Dat betekent, dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, en vanwege de culturele ANBI zelfs extra aftrekbaar zijn. Daarnaast is het vanaf 2014 mogelijk een periodieke gift te doen, voor minimaal vijf jaar, en wanneer u dit hebt laten vastleggen bij een notaris of in een overeenkomst tussen u en onze stichting. Daarvoor geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst en op ANBI.nl

Bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam is onze stichting geregistreerd onder de naam van “Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam” onder

RSIN (fiscaal nummer) 8560.81.036 

Triodosbank: NL96 TRIO 2025 0246 30 

KvK Rotterdam 65362624

 

Statuten

De Stichting Orgelzolders Rotterdam, hierna te noemen: SOR, is opgericht op 17 februari 2016. De doelstelling van de SOR is statutair vastgelegd. De SOR heeft een ANBI erkenning waardoor giften en legaten voor aftrek van inkomstenbelasting in aanmerking komen.

Doelstelling: 1. Het in stand houden van een expositieruimte en een educatief centrum in het kerkgebouw de Breepleinkerk te Rotterdam, die de herinnering levend houden aan het verblijf van drie Joodse families op de orgelzolders van dit kerkgebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog en het verkrijgen, verzamelen en permanent exposeren van voorwerpen e.d, die deze functie kunnen versterken.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen zoals: - het heffen van entreegelden; - het werven van fondsen; - het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten; - alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn; - het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat de stichting nuttig kan zijn.

3. De stichting beoogt niet het behalen van winst

4. De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) an haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben

Bestuur:

1. Het bestuur van de SOR is belast met het besturen van de stichting.

2. Er zijn ten minste drie bestuurders; voor het overige stelt het bestuur het aantal bestuurders vast; zo mogelijk op een oneven getal. Het bestuur van de SOR wordt gevormd door:

- E.G. Matser – voorzitter / bestuurder

- J.A. van Arkel - secretaris

- C.P. Berkman - penningmeester

De bestuurders van de SOR ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfuctie worden vergoed mits niet bovenmatig. De SOR geeft geen personeel in dienst.

Financieel: De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- wat wordt verkregen krachtens erfstelling, legaat of schenking;

- bijdragen in geld, van welke aard ook;

- subsidies, renten en andere baten. Het eerste jaarverslag zal uiterlijk april 2017 op deze site gepubliceerd worden.


Beleidsplan: In korte lijnen is het beleid van de SOR gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, te weten het in stand houden van een expositieruimte en een educatief centrum in het kerkgebouw de Breepleinkerk te Rotterdam, die de herinnering levend houden aan het verblijf van drie Joodse families op de orgelzolders van dit kerkgebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog en het verkrijgen, verzamelen en permanent exposeren van voorwerpen e.d, die deze functie kunnen versterken.

 

JAARREKENING 2016: klik hier voor de jaarrekening 2016


Contact:

De SOR is te bereiken via:

Stichting Orgelzolders Rotterdam

p/a President Wilsonweg 48

3069 AP Rotterdam

Triodosbank: NL96 TRIO 2025 0246 30 

RSIN nummer: 856081036

KvK Rotterdam 65362624